Збір за забруднення навколишнього природного середовища

Плата за ресурси та послуги

Платежі за ресурси, які стягуються в Україні, охоплюють кіль­ка видів. Справляння цих платежів обумовлюється тим, що природні ресурси є власністю держави, і за їх використання вона отримує плату, основне призначення якої — покрити видатки на відтворення, ефективне використання цих ресурсів тощо. Справ­ляння плати за ресурси, як і податків, має обов’язковий характер. Але, на відміну від податкових методів формування доходів, пер­ша, передбачає еквівалентність. Суттєвого бюджетного значення вона не відіграє.

Розглянемо такі види платежів за ресурси та послуги: збір за спеціальне використання лісових ресурсів і користування земель­ними ділянками лісового фонду (лісовий дохід); збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту (плату за воду); збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; рентну плату за нафту та газ, що видобуваються в Україні; рентну плату за транзитне транспортування природного газу, аміаку через територію України і рентну плату за транспортування нафти магістральними нафтопроводами; платежі за користування надрами; державне мито; єдиний збір, який справляється в пунктах пропуску через державний кордон України; збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; збір за забруднення навколишнього природного середовища.

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

Збір за забруднення навколишнього природного середови­ща справляється за:

· викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин;

· скидання забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;

· розміщення відходів.

Територіальні органи Мінекоресурсів подають до органів дер­жавної податкової служби перелік підприємств, установ, організацій, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності, — яким в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів.

Нормативи збору встановлюються відповідно до виду забруднюючих речовин та класу небезпеки віходів у гривнях на 1 т забруднюючих речовин.

Збір, який стягується за скидування та розміщення відходів у межах лімітів, відноситься на валові витрати виробництва та обігу, а за перевищення цих лімітів справляється в п’ятикратному розмірі й відноситься за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні юридичних осіб.

Розрахунки збору подаються платниками органам державної податкової служби за місцем податкової реєстрації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Збір сплачується платниками впродовж 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну подання розрахунку збору.


1746643618461349.html
1746734117389320.html
    PR.RU™