СӨЖ-дің күнтізбелік - тақырыптық жоспары

Тапсырмалардың мазмұны Сағат саны Тапсыру мезгілі Бақылау түрі
СӨЖ 1 1. Алфавиттер, тізбектер және тілдер. Тілдерді өрнектеу. 2. Формальды грамматиканың негізгі түсуніктері. 3. Хомскийдің формальдық тілдер иерархиясы. 4. Алгоритмдік проблемалар. 1-2 3-4 Реферат жазу (15-20 бет)
СӨЖ 2 1. Детерминді шеткі автоматтар. 2. Мур диаграммалары (Ауысу жүйеле-рі). Мур теоремасы. Мили және Мур автоматтары. 3. Шеткі автоматтарды тізбектеп және параллель жіктеу. 4. Тьюринг машинасы, фон Нейман автоматы. 5. Анық емес граматикалар, автоматтар және тілдер. 5-6 Конспект
СӨЖ 3 1. Лексикалық талдауды программалау 2. LEX лексикалық талдау конструкто-ры. 3. LL(І) талдаудың артықшылығы мен кемшіліктері 9-10 Программа коды, конспект
СӨЖ 4 1. Тілдің контексті еркін емес қасиеттері. 2. Идентификаторлар таблицалары 3. Орналастыру функциялары 4. Ағаш түріндегі кестелер 5. Жадыны ұйымдастыру 6. Кодты генерациялау. Кодты ықшамдау 13-14 Программа коды
Барлығы

Бақылау—өлшем құралдары

1. Тіл классификациясы.

2. Программалау тілдерінің синтаксисің және семантикасын анықтау.

3. Кантор тоғайларын синтаксисті түрде сипаттау.

4. Құрама объектілерді синтаксисті түрде сипаттау.

4. Операциялық семантика.

5. Математикалық семантика.

6. Программалау тілдер семантикасының рекурсивті түрде анықталуы.

7. Графтар және тоғайлар.

8. Эквивалент проблемасы.

9. Формализация проблемасы.

10.Бос орын проблемасы.

11.Программалау тілдерінің грамматикасы.

12.Регулярлы грамматикалар.

13.Регулярлы грамматика тупиктері.14.Контексті грамматика.

15.Жәй түрдегі грамматика.

16.Грамматика сентенциясы.

17.Контексті-еркін тіл.

18.Семантикалық тоғай.

19.Шығару тоғайы.

20.Құрылымды грамматикалар.

21.Толықтырылған грамматиканың анықтамасы.

22.Алгоритм проблемаларының жалпы сипаттамасы.

23.Анализа және бос орын проблемасы.

24.Автомат түсінігі.

25.Автомат принциптері.

26.Детерминді және детерминді емес шеткі автоматтар.

27. Теорема Клини

28.Шеткі автоматтар.

29.Стек сипаттамасы.

30.Детерминді магазинді автомат анықтамасы.

31.Детерминді емес магазинді автомат анықтамасы.

32.Контексті еркін тілдер.

33.Трансляция әдісі.

34.Синтаксисті анализатор.

35.«Жоғарыдан төменге» және «Төменнен жоғарыға» синтаксисті талдауы.

36.Семантикалық анализатор.

37.Объектілі код.

38.Код генераторы.

39.Объектілі код оптимизациясы.

40.Шеткі автоматтар принциптері.

Шамалап алынған тест сұрақтары

1.Программалау жүйесінің негізгі және күрделі бөлігі болып ..... табылады

A) транслятор

B) микросхема

C) компьютер

D) есептеу машиналары

E) шарттсыз амал

2.ША- белгісі нені білдіреді?

A) шеткі автомат

B) шеткі амал

C) шартты амал

D) шеткі емес автомат

E) шарттсыз амал

3.Хомский иерархиясында грамматика қанша класстан тұрады?

A) 4

B) 2

C) 3

D) 5

E) 6

4. Жалпы жүйелер қалай топталады?

A) Өте қарапайым, қарапайым, күрделі, оте күрделі деп топталады

B) Өте қарапайым, өте күрделі деп топталадыC) Қарапайым, қарапайым емес, күрделі, күрделі емес деп топталады

D) Қарапайым, күрделі деп топталады

E) Өте қарапайым, қарапайым деп топталады.

5.Тьюринг машинасы қай жылы шыққан?

A) 1936

B) 1935

C) 1940

D) 1932

E) 1943

6.Жүйелік программалық жабдықтауға кірмейді:

A) деректер қорымен басқару жүйесі;

B)операциялық қабыршықтар

C) сервис программалары

D) программалау тілдерінің трансляторы;

E) утилиталар.

7. Есептеу техника құралдарымен мәліметтерді өндеу жүйесін құру және эксплуатация жасауға арналған программа және құжаттар құралының жиынтығы:

A) программалық қамсыздандыру;

B) ақпаратты жүйе;

C) мәтінді редактор;

D) электронды кесте;

E) мәліметтер базасы;

8.Шеткі автоматтар қай жылы шыққан?

A) 1943

B) 1935

C) 1936

D) 1947

E) 1950

9. Кибернетикалық тұрғыда басқару дегеніміз не?

A) Келіп түскен ақпаратты ондеу жолдары арқылы алынған шешімдер негізінде бүйрықтық акпаратты беру.

B) Ақпаратты өндеу жолдары арқылы алынған шешімдерді орындау.

C) Басқаруға қатысты келіп түскен ақпаратты пайдалану.

D) Ақпаратты ондеу жолдары арқылы алынған шешімдер негізінде тапсырмаларды талдау.

E) Келіп түскен ақпаратты өңцеуге бүйрық беру.

10. Жүйенің даму барысы қандай сатылардан тұрады?

A) Зерттеу, талдау, жобалау, қолдануға ендіру және қолдау.

B) Жоспарлау, талдау, жобалау, қолдануға ендіру және қолдау.

C) Зерттеу, талдау, жобалау, үлгілеу.

D) Өңдеу, талдау, жөндеу, қолдануға ендіру жөне қолдау.

E) Реттеу, талдау, өңдеу, қоддануға ендіру және қодтау.

Сынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі

1.А.Ахо,Дж.Теория синтаксичесокго анализа,перевода и компиляции.М.:Мир, 2008 г. 1,2.

2.В.Н.Касьянов.Лекции по теории формальных языков,автоматов и сложности вычислений.- Новосибирск: НГу,1995.

3.Языки и автоматы.Сб.переводов.М.:Мир, 2005.

4.ф.Льюис,Д.Розенкранц,Р.Стринз.Теоретические основы

5.Э.Дейкстра.Дисциплина программирования.М.Мир.:1998.

6.Д.Грис.Наука программирования.М.:Мир.1984.

7.Б.Лисков,Дж.Гатэг.Использование абстракций и спецификаций при разработке программ, 2003

8.С.Лавров.Программирование.Математические основы,средства,теории.Санкт Петербург.БХВ- Петербург,2001.

9.А.И.Мальцев алгоритмы и рекурсивные функции.-М.:Наука,1986.

Осымша

1.Д.Кнут. Исскуство программирования для ЭВМ.В 3 томах.-М.,Мир,1976.

2.Т.Кормен,Ч.Лейзерсон,Р.Ривест.Алгоритмы.Построение и анализ-М:МЦНМО,1999.

3.А.Ахо,Дж.Хонкрофт,Дж.Ульман.Структуры данных и алгоритмы-Москва,Санкт- петербург,Киев,2001.

4. А.Ахо,Дж.Хонкрофт,Дж.Ульман.Построение и анализ вычислительных алгоритмов-М:Мир, 2005.

5.Агафонов В.Н.Синтаксический анализ языков программирования.Уч.пособие,Новосибирск,НГУ, 2001, 91 с.

6.Братчиков И.Л Синтаксис языков программирования.М.:Наука,1975.232 с.

7.Гинзбург С.Математическая теория контекстно-свободных языков.М.:Мир,1970.326 с.

8.Гладкий А.В Формальные грамматики и языки.М.:Наука,1973.368 с.

9. Грис Д.Конструирование компиляторов для цифровых вычислстельных машин.М.:Мир,1975. 544 с.

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті СМЖ ЖМУ Е/ОӘК.09-2012 2 басылым
САПА МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІ
Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыздандыруларының картасы Ф.4.09-47
01.09.2012 ж.

Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыздандыруларының картасы

Тілдер және автоматтар теориясы

(пәнің атауы)

Кафедра _______Ақпараттық технологиялар ________________

Тьютор ________Қ.Ж.Шетиева__________________________________________

Мамандықтар ____5В070300-Ақпараттық жүйелер______

Кредит саны ______3_____________________________________________________

Пән циклі ______Кәсіби пәндер ______________________

Студенттер саны ______17_______________________________________________

Әдебиет түрі Шифр Әдебиет атауы Бар болуы Ескерту
Кітапханада және кафедрада %
Негізгі 1. В.Дж.Рейуорд-Смит. «Теория формальных языков» - Москва, Радио и связь, 2008 г.
2. А.П.Соколов «Системы программирования » теория, методы,алгоритмы, Москва, 2004 г.
3. В182:З973я73 М74 Могилев А.В. Информатика: Учебное пособие для студентов вузов / А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; Под ред. Е.К.Хеннера.- 3-е издание перераб. и доп.- М.: Академия,2004.- 848с.
4. Бауер Ф.Л.,Гооз Г. «Информатика» - Москва, Мир, 1990 г.
5. Информатика. Учебник для Вузов. Под.ред. Макаровой - М.: Финансы и статистика, 2001г.
Қосымша 1. Каймин В.А. Информатика: Учебник.–М.:ИНФРА-М, 2003
2. С.В. Симонович. Информатика. Базовый курс.2-е изд. – СПб.: Петербург, 2003.
3. Острейковский В.А. Информатика.: Уч.пос.-3-е изд.- М.: Высш.шк., 2005
4. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А.– Общая информатика.: Уч.пос./ М.: Аст-Пресс, 2003
5. Красилов А.А. Информатика в семи томах.-М.: ИНФРА-М, 2003
6. Исмағұлова Б., Ережепова Э., Әбдіжапарова Г. Сөздік Словарь. Алматы.,Аруна, 2002.- 415б.
7. Г. Г. Мусабаева Русско- казахский словарь I-том, II-том. Алматы- 1978.
Электрондық 1. Г.А.Мурсакимова Тілдер және автоматтар теориясы
Демонстрациялық материалдар Слайдтар, Интернет сайттары

Оқу сабақтарының программалық және мультимедиалық тізімі

Бағдарламалық және мультимедиалық сабақтардың атауы Шығу жылы Оқыту тілі Саны
MS PowerPoint орысша


1751937324633954.html
1751983658161165.html
    PR.RU™